Konferencja podsumowująca operację

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był gospodarzem organizowanej przez Konsorcjum Moja Soja konferencji podsumowującej dwuletni okres realizacji w ramach PROW 2014-2020 operacji pt. ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych’’.

Przybyłych na konferencję, realizujących projekt oraz zaproszonych gości powitał dr Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Będąc gospodarzem konferencji i jednocześnie członkiem Konsorcjum Moja Soja realizującym projekt, dyrektor Ryszard Kamiński przedstawił informacje przybliżające uczestnikom konferencji zagadnienia związane z realizacją projektu dotyczącego innowacji w uprawie i skarmianiu soi niemodyfikowanej genetycznie w gospodarstwach rolnych.

Innowacyjne rozwiązania w uprawie i ochronie soi w warunkach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego przedstawiła dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik reprezentująca członka konsorcjum Moja Soja – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Prezentując zrealizowane w ramach operacji zagadnienia, prelegentka omówiła zakres prac i wyniki odnoszące się zarówno do uczelnianych doświadczeń poletkowych, jak i upraw polowych soi w pięciu gospodarstwach rolnych, rolników – członków Konsorcjum Moja Soja realizujących operację. Odnosząc się do osiąganych plonów soi zarówno w uprawach doświadczalnych na poletkach uczelnianych UTP w Mochełku, jak i wielohektarowych upraw polowych u rolników objętych operacją, Pani doktor zwróciła uwagę na bezpośrednią, dużą zależność wielkości uzyskiwanych plonów soi od rozkładu i intensywności opadów deszczu w okresie wegetacji i podczas zbioru nasion. Zwróciła uwagę, iż na tle notowanych w skali wielu lat opadów i ich rozkładu, w regionach kujawsko-komorskim i wielkopolskim lata 2018 i 2019 należały do szczególnie niekorzystnych pod względem uzyskiwanych plonów soi.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel realizującego operację lidera Konsorcjum Moja Soja, firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o., agronom Gospodarstwa Rolnego Grocholin – mgr inż. Jakub Fifer.

W przedstawionej prezentacji zwrócił uwagę na prowadzone przez  firmę Lechpol wieloletnie doświadczenia odmianowe soi. W uprawach poletkowych upraw soi oprócz cech odmianowych badany był wpływ na plon nasion soi innych plonotwórczych czynników takich jak: stosowane inokulanty, odżywki nalistne czy hydrożele. Ponadto przedstawił metodologię i zakres prac wykonanych w ramach operacji oraz wyniki doświadczeń poletkowych upraw soi prowadzonych w gospodarstwach Grocholin i Tupadły w latach 2018 i 2019.

Kolejny prezentowany podczas konferencji temat dotyczył  opłacalności upraw  soi. Zagadnienia z tym związane przedstawił dr inż. Tadeusz Sobczyński – główny specjalista ds. ekonomiki  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W przedstawionym podczas prezentacji materiale odniósł się między innymi do oceny uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej z 1 ha upraw oraz do oceny efektów wykorzystania w żywieniu zwierząt zebranych nasion soi wyprodukowanych w gospodarstwach rolników realizujących operację.

Kończąca konferencję prezentacja dotyczyła zastosowania ekstrudowanych nasion soi niemodyfikowanej genetycznie (n-GMO, non-GMO) w żywieniu świń i cieląt. Zagadnienie przedstawił dr hab. inż. Piotr Dorszewski – główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Prezentując prowadzone w ramach operacji prace oraz ich wyniki, zwrócił uwagę na wynikające z realizacji operacji zagadnienie – optymalizację skarmiania nasion soi nGMO w gospodarstwach rolników będących uczestnikami operacji. Wiązało się to z wykorzystaniem w skarmianych mieszankach paszowych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie ekstrudowanych nasion soi konwencjonalnej. Jednocześnie zwrócił uwagę na ważność poziomu zawartości poszczególnych składników żywieniowych i antyżywieniowych w nasionach soi oraz na zróżnicowany wpływ skarmianych ekstrudowanych nasion soi na efekt żywieniowy zależny zarówno od gatunku zwierząt jak i jego grupy wiekowej.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał mgr inż. Dawid Skotnicki – kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

Opracowanie: Andrzej Bąk, Piotr Dorszewski

 

MOJA SOJA na VI Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej

Jedenastego października 2019 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się VI Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej.

Podczas panelu pt. „Produkcja roślinna i zwierzęca” jednym z poruszanych zagadnień były rośliny białkowe w Polsce i szanse uniezależnienia się od importowanej soi oraz wykorzystanie w gospodarstwach ekstruderów w celu uzdatnienia nasion soi do skarmiania. Prelegentami byli w kolejności wystąpień: dr hab. Maciej Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i dr hab. Piotr Dorszewski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy referent przedstawił problematykę związaną z zastosowaniem dodatków mikrobiologicznych w konserwacji m.in. poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Drugi mówca zarysował aktualny stan na rynku rzepaku i pasz rzepakowych. Natomiast przedstawiciel KPODR zaprezentował wyniki działania Grupy Operacyjnej EPI – Konsorcjum Moja Soja, realizującej Działanie 16 WSPÓŁPRACA PROW 2016-2020,
Nr Umowy 00003.DDD.6509.00029.2017.02 pt. „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”. Ponadto w panelu uczestniczyli: pan Andrzej Bąk, kierownik Operacji z ramienia firmy lechpol Sp. z o.o. z Szubina, pani prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, która w projekcie czuwa nad zadaniami uprawowymi oraz panowie Ryszard Błaszkiewicz i Janusz Cieszyński – rolnicy, członkowie Konsorcjum uprawiający soję, ją ekstrudujący za pomocą własnych ekstruderów i skarmiający tucznikami.

 

Miło nam poinformować, że jeden z członków Konsorcjum MOJA SOJA, pan Ryszard Błaszkiewicz, zdobył tytuł Rolnika Roku 2019 w kategorii gospodarstw do 100 ha. 

 

Pod adresami: https://www.kpodr.pl/podsumowanie-konkursu-agroliga-2019-etap-wojewodzki-ii-edycja/ oraz https://pomorska.pl/vi-forum-rolnicze-gazety-pomorskiej-zapis-relacji-na-zywo/ i https://pomorska.pl/rolnik-roku-2019-w-gospodarstwie-ryszard-blaszkiewicza-z-rakowa-zdjecia/ar/c8-14501393 można obejrzeć fotorelacje z VI Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, zapoznać się z programem tego przedsięwzięcia oraz zajrzeć do gospodarstwa pana Ryszarda Błaszkiewicza.

 

Opracowanie: Piotr Dorszewski

 

Prezentacja na str. int.

 

 

fot. Marzena Zwiewka

Konferencja Agri Innovation Summit 2019

Normandia – Lisieux, Francja

 

Kolejny szczyt AGRI Innonation odbył się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Lisieux i był współorganizowany przez francuskie ministerstwo rolnictwa i żywności, stowarzyszenie Régions de France, region Normandii, sieć EPI-AGRI i Komisję Europejską. Zgromadził ponad 300 przedstawicieli projektów EIP-AGRI z całej Europy, a także lokalnych uczestników programów i ekspertów.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy  Lechpol – lidera konsorcjum ,,Moja Soja‘’ – kierownik operacji Andrzej Bąk.

Konsorcjum aktualnie realizujące projekt: ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” była jedną z grup EPI zaangażowanych w stosowanie w rolnictwie innowacyjnych rozwiązań.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń płynących z interaktywnych podejść promowanych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji EIP-AGRI

Uczestnicy spotkania skupili się między innymi na wkładzie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w rozwoju produktywności i zrównoważonego rolnictwa oraz jego roli w przechodzeniu na agroekologię.

Podczas dyskusji panelowych, warsztatów oraz wizyt w terenie, omówiono i zanalizowano różne zagadnienia, między innymi takie jak:

  • systemy produkcyjne umożliwiające zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • integracja agroekologii w łańcuchu wartości
  • zmniejszenie nakładów w celu zwiększenia autonomii gospodarstw
  • wspieranie wymiany wiedzy, współtworzenie i rozpowszechnianie innowacji na wszystkich poziomach

Podczas seminarium prezentowane były projekty realizowane w różnych europejskich krajach. Stanowiły one przedmiot prezentacji oraz analizy efektywności ich oddziaływania zarówno na realizujące je gospodarstwa rolne jak i możliwości upowszechnienia w danym kraju i poza jego granicami.

Konferencja poza możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych rozwiązań była dla uczestników szansą nawiązania kontaktów mogących stanowić podstawę długofalowej współpracy na rzecz proekologicznego, innowacyjnego rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

Andrzej  Bąk