MOJA SOJA NA KRAJOWYCH DNIACH POLA MINIKOWO 2020

Dwudziestego czerwca br. rozpoczęły się w Minikowie Krajowe Dni Pola Minikowo 2020 organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat nad wydarzeniem objął Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który także w nim uczestniczył. Gościem honorowym był Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Na Krajowych Dniach Pola Minikowo 2020 gościł także dr Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięło udział wielu rolników, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, agencji i urzędów państwowych, firm związanych z rolnictwem, organizacji społecznych i zawodowych, naukowców, nauczycieli i wiele innych osób. Pierwszego dnia gości powitali dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie i prof. dr hab. Tomasz Topoliński, rektor UTP w Bydgoszczy, po czym głos zabrali Jan Krzysztof Ardanowski, Janusz Wojciechowski i Ryszard Kamiński. O godzinie 11:00 dostojni goście oraz zwiedzający udali się na poletka doświadczalne i w odwiedziny do licznych stoisk firmowych.

Jednym z odwiedzanych miejsc było stoisko firmy lechpol Sp. z o.o. z Szubina, lidera Konsorcjum MOJA SOJA, realizującego zakończoną już operację pt. „Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”. Przedsięwzięcie przedstawił pan Andrzej Bąk, kierownik operacji. W spotkaniu uczestniczyli także rolnicy – członkowie Konsorcjum, pp. Janusz Cieszyński, Maciej Kazek, Adam Styczyński i Aleksander Tadych. Po krótkiej rozmowie gościom zaprezentowano poletka z różnymi odmianami soi. Objaśnień udzielała prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, koordynator projektu z ramienia UTP.

Poniżej załączamy link do tego wydarzenia:

https://youtu.be/Qw9dU0hdr2M

O MOJEJ SOI mówiono także podczas dwudniowej telekonferencji pt. „Przyszłość polskiego rolnictwa w dobie zmian klimatycznych, wyludniania wsi i troski o środowisko”, trwającej od 22 do 23 czerwca br., która była integralną częścią Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Drugi dzień konferencji nosił tytuł „Bezpieczeństwo białkowe kraju”. W drugim tego dnia panelu tematycznym „Soja w uprawie i żywieniu zwierząt”, pani prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik wygłosiła wykład pt. „Rezultaty projektu Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum MOJA SOJA”, natomiast dr hab. Piotr Dorszewski (KPODR w Minikowie) mówił o „Wieprzowinie bez GMO – doświadczenia kujawsko-pomorskich rolników i Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum MOJA SOJA”.

Linki do obu wystąpień umieszczone zostaną tutaj po pojawieniu się prezentacji na stronie internetowej Krajowych Dni Pola Minikowo 2020.

Opracowanie:

Andrzej Bąk (P.W. lechpol Sp. z .o.o.)

Ireneusz Kalka (P.W. lechpol Sp. z o.o.)

Piotr Dorszewski (KPODR w Minikowie)

 

Konferencja podsumowująca operację

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był gospodarzem organizowanej przez Konsorcjum Moja Soja konferencji podsumowującej dwuletni okres realizacji w ramach PROW 2014-2020 operacji pt. ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych’’.

Przybyłych na konferencję, realizujących projekt oraz zaproszonych gości powitał dr Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Będąc gospodarzem konferencji i jednocześnie członkiem Konsorcjum Moja Soja realizującym projekt, dyrektor Ryszard Kamiński przedstawił informacje przybliżające uczestnikom konferencji zagadnienia związane z realizacją projektu dotyczącego innowacji w uprawie i skarmianiu soi niemodyfikowanej genetycznie w gospodarstwach rolnych.

Innowacyjne rozwiązania w uprawie i ochronie soi w warunkach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego przedstawiła dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik reprezentująca członka konsorcjum Moja Soja – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Prezentując zrealizowane w ramach operacji zagadnienia, prelegentka omówiła zakres prac i wyniki odnoszące się zarówno do uczelnianych doświadczeń poletkowych, jak i upraw polowych soi w pięciu gospodarstwach rolnych, rolników – członków Konsorcjum Moja Soja realizujących operację. Odnosząc się do osiąganych plonów soi zarówno w uprawach doświadczalnych na poletkach uczelnianych UTP w Mochełku, jak i wielohektarowych upraw polowych u rolników objętych operacją, Pani doktor zwróciła uwagę na bezpośrednią, dużą zależność wielkości uzyskiwanych plonów soi od rozkładu i intensywności opadów deszczu w okresie wegetacji i podczas zbioru nasion. Zwróciła uwagę, iż na tle notowanych w skali wielu lat opadów i ich rozkładu, w regionach kujawsko-komorskim i wielkopolskim lata 2018 i 2019 należały do szczególnie niekorzystnych pod względem uzyskiwanych plonów soi.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel realizującego operację lidera Konsorcjum Moja Soja, firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o., agronom Gospodarstwa Rolnego Grocholin – mgr inż. Jakub Fifer.

W przedstawionej prezentacji zwrócił uwagę na prowadzone przez  firmę Lechpol wieloletnie doświadczenia odmianowe soi. W uprawach poletkowych upraw soi oprócz cech odmianowych badany był wpływ na plon nasion soi innych plonotwórczych czynników takich jak: stosowane inokulanty, odżywki nalistne czy hydrożele. Ponadto przedstawił metodologię i zakres prac wykonanych w ramach operacji oraz wyniki doświadczeń poletkowych upraw soi prowadzonych w gospodarstwach Grocholin i Tupadły w latach 2018 i 2019.

Kolejny prezentowany podczas konferencji temat dotyczył  opłacalności upraw  soi. Zagadnienia z tym związane przedstawił dr inż. Tadeusz Sobczyński – główny specjalista ds. ekonomiki  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W przedstawionym podczas prezentacji materiale odniósł się między innymi do oceny uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej z 1 ha upraw oraz do oceny efektów wykorzystania w żywieniu zwierząt zebranych nasion soi wyprodukowanych w gospodarstwach rolników realizujących operację.

Kończąca konferencję prezentacja dotyczyła zastosowania ekstrudowanych nasion soi niemodyfikowanej genetycznie (n-GMO, non-GMO) w żywieniu świń i cieląt. Zagadnienie przedstawił dr hab. inż. Piotr Dorszewski – główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Prezentując prowadzone w ramach operacji prace oraz ich wyniki, zwrócił uwagę na wynikające z realizacji operacji zagadnienie – optymalizację skarmiania nasion soi nGMO w gospodarstwach rolników będących uczestnikami operacji. Wiązało się to z wykorzystaniem w skarmianych mieszankach paszowych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie ekstrudowanych nasion soi konwencjonalnej. Jednocześnie zwrócił uwagę na ważność poziomu zawartości poszczególnych składników żywieniowych i antyżywieniowych w nasionach soi oraz na zróżnicowany wpływ skarmianych ekstrudowanych nasion soi na efekt żywieniowy zależny zarówno od gatunku zwierząt jak i jego grupy wiekowej.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał mgr inż. Dawid Skotnicki – kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

Opracowanie: Andrzej Bąk, Piotr Dorszewski