O nas

Konsorcjum Moja Soja działa na podstawie zawartej w dniu 27 lipca 2017 roku Umowy Konsorcjum. Profil działalności określa zawarta w niej preambuła:                                   

,,Strony tworzą grupę operacyjną: Europejskie Partnerstwo Innowacji (EPI), o której mowa w art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 grudnia 2013 roku, w celu wspólnej realizacji operacji obejmującej opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w wybranych gospodarstwach rolnych uprawiających i skarmiających nasiona soi. Powstanie grupy stworzy optymalne warunki ekonomiczne i prawne do osiągnięcia zamierzonego celu, który Strony zobowiązują się realizować na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

Konsorcjum postawiło sobie za cel pozyskanie środków z działania ,,Współpraca’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zostaną one wykorzystane na opracowanie i realizację operacji innowacyjno-wdrożeniowej pod nazwą ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – Lider Konsorcjum

Prezes Zarządu: Eugeniusz Taraska
Kierownik projektu: Andrzej Bąk

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie k. Nakła nad Notecią,

Dyrektor: dr Ryszard Kamiński
Broker innowacji: Marcin Skrok

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rektor: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Koordynator projektu w zakresie uprawy soi: dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik
Koordynatora projektu w zakresie skarmiania soi: dr hab. inż. Piotr Dorszewski

Janusz Cieszyński – rolnik z Rakowa (gm. Rypin)
Adam Styczyński – rolnik z Jędrzejewa (gm. Lubasz)
Aleksander Tadych – rolnik z Kościerzyna Małego (gm. Łobżenica)
Maciej Kazek – rolnik  z Chlebna (gm. Łobżenica)
Ryszard Błaszkiewicz – rolnik z Rakowa (gm. Rypin)

Konsorcjum Moja Soja działa na podstawie zawartej w dniu 27 lipca 2017 roku Umowy Konsorcjum. Profil działalności określa zawarta w niej preambuła:                                   

,,Strony tworzą grupę operacyjną: Europejskie Partnerstwo Innowacji (EPI), o której mowa w art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 grudnia 2013 roku, w celu wspólnej realizacji operacji obejmującej opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w wybranych gospodarstwach rolnych uprawiających i skarmiających nasiona soi. Powstanie grupy stworzy optymalne warunki ekonomiczne i prawne do osiągnięcia zamierzonego celu, który Strony zobowiązują się realizować na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

Zastosowanie w uprawie konwencjonalnych odmian soi elementów innowacji odnoszących się zarówno do zakresu badań, jak i czynników plonotwórczych otwierało możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach działania ,,Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskującym o tego rodzaju wsparcie finansowe mogła być grupa operacyjna Europejskie Partnerstwo Innowacji – EPI.

Zmieniające się rozporządzenia Ministra Rolnictwa dotyczące organizacji i warunków funkcjonowania grup EPI skutkowały częstymi zmianami ostatecznej koncepcji składu i formuły działania przyszłych podmiotów tego typu. Na tym etapie tworzącego się konsorcjum bardzo duże znaczenie miała współpraca z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Minikowie, który jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie działania ,, Współpraca’’ na poziomie województwa. Wielkim wsparciem dla tworzącego się wówczas konsorcjum był i jest nadal Aleksander Bomberski, broker innowacji KPODR Minikowo, który od 2017 roku współtworzy, doradza i pomaga w tworzeniu i funkcjonowaniu konsorcjum. Bezcenne jest również wsparcie dyrektora KPODR Minikowo dr Ryszarda Kamińskiego, który od wielu lat jest inicjatorem współpracy biznesu i nauki z rolniczym doradztwem publicznym.

W styczniu 2017 roku powstała grupa inicjatywna, a w jej skład weszli: dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, dr hab. inż. Piotr Dorszewski (oboje reprezentujący UTP w Bydgoszczy), Aleksander Bomberski (KPODR w Minikowie) i Andrzej Bąk (P.W. lechpol). Grupa skontaktowała się  z rolnikami wykazującymi zainteresowanie uprawą i skarmianiem wyprodukowanej we własnym gospodarstwie soi, przedstawiła też wstępną koncepcję utworzenia konsorcjum i możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach działania ,,Współpraca”. Udział w programie zaproponowano rolnikom przekonanym o korzystnym wpływie udziału w projekcie na rozwój ich gospodarstw.

Dnia 28 lutego 2017 r. w czasie spotkania rolników i pozostałych potencjalnych członków konsorcjum zdecydowano o jego o ostatecznym składzie i przyjęciu nazwy Moja Soja. Liderem Konsorcjum zostało przedsiębiorstwo  P.W. lechpol sp. z o.o., a jego przedstawiciel – Andrzej Bąk – objął funkcję kierownika projektu i prac nad wnioskiem o dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dnia 27 lipca 2017 roku podpisano Umowę Konsorcjum, a 31 lipca 2017 roku Lider Konsorcjum – P. W. lechpol sp. z o.o. – złożył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy, której przedmiotem jest realizacja operacji pt. ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych.” Projekt uzyskał 40 punktów i znalazł się na 3. miejscu w rankingu kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania ,,Współpraca’’

Dnia 18 maja 2018 roku w siedzibie ARiMR w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Agencją a członkami Konsorcjum Moja Soja na realizację operacji pt. ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”