Realizacja projektu

Prezentacja wyników 2019r.

EPI-wyniki-2019 Tupadły

Prezentacja wyników 2018r.

EPI-wyniki-2018 Grocholin

Sprawozdanie z żywienia – 2018r.

EPI – wyniki 2018 r

INFORMACJA NA TEMAT OPERACJI REALIZOWANEJ  W RAMACH  PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIA  „WSPÓŁPRACA”

Numer umowy o przyznaniu pomocy:   00003.DDD.6509.00029.2017.02

Tytuł operacji:
Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne  rozwiązania  w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych.

Kierujący operacją:
Andrzej   Bąk,  89 – 200  Szubin  ul. Jana Pawła II  36.
e-mail: a.bak@lechpol-szubin.pl
Tel. 606476207.

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol  Sp. z o. o. –  Lider Konsorcjum  Moja  Soja
89 – 200  Szubin,  ul. Jana Pawła II 36.
Eugeniusz Taraska – Prezes Zarządu
Andrzej Bąk – Kierownik operacji
Tel. 606476207
e-mail: a.bak@lechpol-szubin.pl

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89 – 122 Minikowo
Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko –Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Marcin  Skrok –  Broker ds. innowacji
Tel: 692809254,
e-mail: marcin.skrok@kpodr.pl

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
85 – 796  Bydgoszcz
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7.
Prof. Dr hab. Inż. Tomasz  Topoliński – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dr hab. inż. Anna Wenda – Piesik Prof. UTP – Kierownik projektu w zakresie działań UTP.
Tel.  694788708
e-mail: apiesik@utp.edu.pl

Janusz Cieszyński
Rakowo 41,  87 – 50 Rypin
Tel. 791404033

Adam Styczyński
Jędrzejewo 5a,  64 -720  Lubasz
Tel. 512833845

Aleksander  Tadych
Kościerzyn Mały 45,  85 – 310  Łobżenica
Tel. 604107430

Maciej  Kazek
Chlebno 3,  89 – 310  Łobżenica
Tel. 601261072

Ryszard  Błaszkiewicz
Rakowo 46,  87 – 500  Rypin
Tel. 608029843

Okres realizacji operacji:     od   18.05.2018 r.     do  31.12.2019 r.

Źródła finansowania operacji:  uzyskana dotacja oraz środki własne członków Konsorcjum realizujących operację.

Całkowity budżet operacji:  766504,74 zł.

Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3:   PILSKI,  BYDGOSKO – TORUŃSKI

Opis projektu, głównych zadań i celów operacji:

W ramach operacji przeprowadzone zostaną badania polowe oraz testy nad odpowiednimi odmianami soi, inokulantami do nasion oraz doskonaleniem ochrony przed chwastami, prowadząc do maksymalizacji plonów i minimalizacji kosztów uprawy soi konwencjonalnej. Ponadto, pięć gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego będzie prowadziło 5 ha plantacje rozwojowe soi przez okres dwóch lat. Nasiona soi z własnej produkcji będą przeznaczane do skarmiania trzody chlewnej i bydła mlecznego we własnych gospodarstwach. Rolnicy zakupią ekstrudery, lub skorzystają z usługi ekstruzji, na potrzeby produkcji śruty sojowej gotowej do skarmiania we własnej produkcji zwierzęcej

Głównym celem operacji jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej metodologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wybranych w trakcie badań terenowych i charakteryzujących się najwyższą wydajnością i dostosowaniem do żywienia poprzez ekstruzję nasion oraz ich wykorzystanie w optymalnie zbilansowanych paszach stosowanych w żywieniu zwierząt. Jedną z możliwości tej operacji będzie analiza ekonomiczna opłacalności uprawy soi, jej ekstruzji i wykorzystania do skarmiania we własnym gospodarstwie rolnym na przykładzie trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Wskazania dotyczące osiągnięcia założeń projektu z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań produkcyjno – rynkowych w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

W ostatnich latach daje się zaobserwować przywiązywanie coraz większej wagi do jakości oferowanej do sprzedaży żywności, ze szczególnym uwzględnieniem jej naturalnej i prozdrowotnej wartości. Jednym z bardzo istotnych problemów jakie daje się zauważyć w kwestii biologicznej wartości produkowanej żywności jest sprawa związana z wykorzystywaniem w żywieniu zwierząt inwentarskich pasz zawierających nasiona roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Dotyczy to w szczególności nasion roślin wysokobiałkowych, które stanowią podstawowy składnik mieszanek paszowych używanych w Polsce w żywieniu drobiu, trzody oraz bydła opasowego i krów mlecznych. Aktualnie podstawowym źródłem paszowego białka roślinnego jest importowana modyfikowana genetycznie śruta sojowa, której Polska rocznie sprowadza około 1,8 mln ton, co pokrywa 70% krajowego zapotrzebowania na surowce białkowe. Rolnik staje więc wobec wyzwań rynku dotyczących jakości dostarczanych do konsumpcji artykułów żywnościowych, w tym ograniczeń dotyczących produktów zawierających GMO. Fakt umożliwienia znakowania żywności (projekt ustawy aktualnie procedowany w Sejmie) oraz planowanie w 2021 roku zakazu skarmiania pasz genetycznie modyfikowanych, w znaczący sposób wpłyną na rynek obrotu płodami rolnymi oraz rynek paszowy, co w konsekwencji wymuszać będzie adekwatne do sytuacji zachowania rolników – hodowców zwierząt. W swoich decyzjach muszą oni uwzględnić zarówno trendy rynkowych zmian, jak również rentowność prowadzonej działalności rolniczej. Aby sprostać stojącym przed nim wyzwaniom, rolnicy zmuszeni są do zmiany w dotychczasowym sposobie żywienia zwierząt, polegającej na rezygnacji ze stosowania pasz zawierających modyfikowane genetycznie składniki. Racjonalnym stanie się wprowadzenie w gospodarstwie innowacji w zakresie modelu procesu produkcji polowej roślin paszowych tj. soi jak i sposobu przygotowania do skarmiania zebranych nasion tej rośliny białkowej.

Opracowany w ramach projektu opłacalny dla rolników system wdrożeniowy uprawy, ekstruzji i skarmiania zwierząt gospodarskich soją, będzie upowszechniony wśród rolników poprzez działania informacyjne, publikacje naukowe, szkolenia i pokazy polowe oraz konferencje dla rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej z udziałem doradców firmy liderskiej Lechpol,  naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz specjalistów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Realizacja operacji umożliwi również nawiązanie stałej, ścisłej współpracy między uczelnią rolniczą, rolnikami a także doradztwem publicznym i doradczym prowadząc do płynnej wymiany wiedzy i innowacji którą w obecnych czasach nowoczesne rolnictwo wymaga.

Rezultatem operacji w jego ostatecznym wymiarze jest wzrost dochodów rolników, uczestników konsorcjum, który to wzrost zamierza się osiągnąć na skutek podjęcia działań, polegających na uwzględnieniu w produkcji zmieniających się potrzeb rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych elementów. Zastosowane innowacje z jednej strony umożliwiają realizację prorynkowych zmian, a z drugiej strony wzmacniający ich korzystny dla rolnika efekt ekonomiczny. W związku z tym, iż konwencjonalna soja jako roślina uprawna reaguje na uwarunkowania środowiskowe w sposób szczególny, te dotyczące klimatu, zaś operacja realizowana będzie w gospodarstwach rolnych leżących w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolski, to uzyskane   rezultaty odnosić się będą do gospodarstw rolnych położonych w pasie szerokości geograficznej od równoleżnika stopnia 52 N do stopnia 54 N. Zakres operacji odnoszący się do  stosowania nasion soi do skarmiania przy  żywieniu trzody chlewnej, bydła opasowego i krów mlecznych, ma charakter uniwersalny  i może być stosowany na terenie całego kraju. Również potrzeby na uzyskiwane w wyniku realizacji operacji wolne od GMO produkty żywnościowe mają skalę ogólnopolską i europejską, co potwierdzają analizy konsumenckich oczekiwań i preferencji w stosowaniu wolnych od GMO pasz na terenie Unii Europejskiej.