Konferencja Agri Innovation Summit 2019

Normandia – Lisieux, Francja

 

Kolejny szczyt AGRI Innonation odbył się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Lisieux i był współorganizowany przez francuskie ministerstwo rolnictwa i żywności, stowarzyszenie Régions de France, region Normandii, sieć EPI-AGRI i Komisję Europejską. Zgromadził ponad 300 przedstawicieli projektów EIP-AGRI z całej Europy, a także lokalnych uczestników programów i ekspertów.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy  Lechpol – lidera konsorcjum ,,Moja Soja‘’ – kierownik operacji Andrzej Bąk.

Konsorcjum aktualnie realizujące projekt: ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” była jedną z grup EPI zaangażowanych w stosowanie w rolnictwie innowacyjnych rozwiązań.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń płynących z interaktywnych podejść promowanych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji EIP-AGRI

Uczestnicy spotkania skupili się między innymi na wkładzie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w rozwoju produktywności i zrównoważonego rolnictwa oraz jego roli w przechodzeniu na agroekologię.

Podczas dyskusji panelowych, warsztatów oraz wizyt w terenie, omówiono i zanalizowano różne zagadnienia, między innymi takie jak:

  • systemy produkcyjne umożliwiające zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • integracja agroekologii w łańcuchu wartości
  • zmniejszenie nakładów w celu zwiększenia autonomii gospodarstw
  • wspieranie wymiany wiedzy, współtworzenie i rozpowszechnianie innowacji na wszystkich poziomach

Podczas seminarium prezentowane były projekty realizowane w różnych europejskich krajach. Stanowiły one przedmiot prezentacji oraz analizy efektywności ich oddziaływania zarówno na realizujące je gospodarstwa rolne jak i możliwości upowszechnienia w danym kraju i poza jego granicami.

Konferencja poza możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych rozwiązań była dla uczestników szansą nawiązania kontaktów mogących stanowić podstawę długofalowej współpracy na rzecz proekologicznego, innowacyjnego rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

Andrzej  Bąk

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Wizyta Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW. W drugim dniu posiedzenia odbyto wizytę studyjną w gospodarstwie jednego z członków konsorcjum Moja Soja, pana Ryszarda Błaszkiewicza. Cel działania grupy, osiągane efekty oraz pojawiające się w trakcie jej funkcjonowania problemy prezentowali: Ryszard Błaszkiewicz (właściciel gospodarstwa w którym odbyła się prezentacja), dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik prof. UTP (przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego), Wioleta Szynalska oraz Marcin Skrok (przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia:

Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku

Fot. 1 Soja ze zbiorów pana Ryszarda Błaszkiewicza w 2018 roku. Autor Wioleta Szynalska

 

 

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 2 Plantacja soi w 2019 roku w gospodarstwie pana Ryszarda Błaszkiewicza. Autor Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 3 Prezentacja działania ekstrudera. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 4 Dyskusja przedstawicieli konsorcjum Moja Soja z członkami Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

Fot. 5 Prezentacja soi z ubiegłorocznych zbiorów. Autor zdjęcia Wioleta Szynalska

 

 

_______________________________________________

Więcej informacji na temat innowacji na obszarach wiejskich oraz grup operacyjnych znajdziecie na stronach:

kpodr.pl

poradnikrolniczy.pl

 

 

Konferencja w Strzelnie

Wykorzystanie krajowych źródeł białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego było tematem spotkania rolników zorganizowanego 16 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strzelnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika z tej miejscowości. Sesji przewodniczył dr Ryszard Stanek, prezes Klubu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednego z członków Grupy Operacyjnej MOJA SOJA: dr Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz dr hab. Piotr Dorszewski, główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich.

Pan Ryszard Kamiński zaprezentował doświadczenia KPODR w tworzeniu łańcucha od pola do stołu z wykorzystaniem krajowych źródeł białka. Słuchacze byli zainteresowani przedstawioną tematyką, zwłaszcza w kontekście udziału rolników w programach wspieranych finansowo przez różne instytucje unijne i krajowe.

Pan Piotr Dorszewski przedstawił działalność Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Rolnictwie (GO EPI), która powołała w ubiegłym roku Konsorcjum MOJA SOJA, którego członkami są Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol Sp. z o.o. z Szubina (lider konsorcjum), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i 5 rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Prelegent zaprezentował historię powstania GO i konsorcjum, cele działania oraz trwające aktualnie prace nad uprawą soi niemodyfikowanej genetycznie (nGMO) w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim oraz wykorzystaniem jej nasion ekstrudowanych w żywieniu inwentarza żywego. Słuchacze interesowali się zagadnieniem ekstruzji oraz tworzeniem grup operacyjnych i konsorcjów. Na pytania odpowiadali Ryszard Kamiński i Piotr Dorszewski, zapraszając wszystkich obecnych do współpracy.

Spotkanie zakończyło się dyskusją poprowadzoną przez Panów Ryszarda Kamińskiego i Ryszarda Stanka. Zwrócili oni uwagę na szerokie zainteresowanie rolników prezentowaną tematyką wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt jako alternatywy do importowanych źródeł białka, zwłaszcza poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Opracował:
Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo