Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo-testowych upraw poletkowych soi.

Informacje o ogłoszeniu
 • Miejsce składania ofert: w siedzibie Lidera Konsorcjum Moja Soja – P.W. lechpol Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub przesyłką na adres: P.W. lechpol Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lechpol-szubin.pl. Na kopercie lub w tytule należy wpisać: ,,Oferta-poletka”
 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Andrzej Bąk, tel.: 606-476-207.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gospodarstwo Rolne Grocholin gmina Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie.
 • Termin składania ofert: do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14.00.
Opis przedmiotu zamówienia
 • Cel zamówienia:
  Celem zamówienia jest świadczenie usług agrotechnicznych w poletkowych uprawach porównawczo-testowych różnych odmian soi.
  Poletkowe uprawy stanowią element operacji realizowanej przez Konsorcjum Moja Soja pt.: ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” wspartej finansowo w ramach działania ,,Współpraca”, PROW na lata 2014-2020.
 • Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac agrotechnicznych w uprawie soi na poletkach porównawczo-testowych polegających na:
 • siewie nasion soi
  ⦁ wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zastosowania herbicydów
  ⦁ nawożeniu nalistnym upraw soi
  ⦁ desykacja przed zbiorem
  ⦁ zbiorze kombajnowym upraw soi.
Harmonogram i szczegółowy opis prac do wykonania:
Prace do wykonania w 2018 roku:

Kombajnowy zbiór nasion soi z poletek według wskazań:

 • liczba poletek – 34 poletka
 • powierzchnia poletek: łączna powierzchnia 630 m²
 • termin: 15 do 30 września 2018 r., możliwość korekty terminu.
 • zastosowanie desykacji roślin przed zbiorem: w dwóch, uzgodnionych z Zamawiającym terminach.
 • zbiór nasion kombajnem poletkowym, niskoobrotowym
 • zbiór nasion z każdego poletka dokonany oddzielnie oraz oddzielnie
 • pakowane zebrane nasiona soi w worki o pojemności od 25 do 50 kg.
 • worki do zbioru zebranych nasion zapewni Wykonawca.
 • podczas zbioru heder kombajny nisko opuszczony, zapewniający zbiór soi z najniżej zawieszonym strąkiem

  Przed złożeniem oferty wskazana lustracja i zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami przewidzianych do zbioru w 2018 r. poletkowych upraw soi.
Prace do wykonania w 2019 roku.

W 2019 rozkład i powierzchnie planowanych do uprawy poletek obrazuje
Zamieszczony poniżej schemat.

Planowanych do wysiania jest 20 odmian soi. Każda odmiana 4 warianty( 3 kombinacje I kontrola) x 2 powtórzenia co daje łącznie 160 poletek porównawczo – testowych.

Wysiew nasion soi na poletka.

 • termin siewu: 1-10 maja
 • wysiew każdej odmiany na wskazanych poletkach
 • zaprawianie inokulantami w dniu wysiewu nasion
 • siew zapewni wymaganą, optymalną obsadę roślin na metrze kwadratowym
 • wymagana głębokość siewu nasion soi wynosi 3 cm.
  Zabiegi pielęgnacyjne w okresie wegetacji roślin.
 • zabiegi stosowania herbicydów: 3 – krotne wykonanie zabiegów
 • nawożenie nalistne: 2 – krotne wykonanie zabiegów
 • desykacja roślin przed zbiorem nasion: 2 – krotne wykonanie zabiegów

  Zamawiający dostarczy Wykonawcy nasiona , inokulanty, herbicydy. Nawozy nalistne oraz desykatory. Poinformuje Wykonawcę o terminach wykonania poszczególnych zabiegów agrotechnicznych na 3 do 5 dni przed wskazanym terminem ich wykonania.

  Zbiór nasion soi kombajnem poletkowym – sezon 2019.
 • zasady i warunki zbioru nasion z poletek: jak w sezonie 2018 r.
 • liczba poletek, ich powierzchnia – według załączonego schematu

Zabiegi należy wykonać zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi odnoszącymi się do prawidłowego ich stosowania. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac agrotechnicznych będzie ponosił Wykonawca. Odbiór wykonanych prac będzie się odbywał na podstawie protokołów odbioru, po ich wykonaniu i zakończeniu.

Wymagania
 • Posiadanie przez Oferenta co najmniej 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu
  Upraw roślinnych oraz znajomość technik agrotechnicznych.
 • Posiadanie odpowiedniego sprzętu rolniczego- poletkowego umożliwiającego prawidłowe i precyzyjne przeprowadzenie wymaganych zabiegów.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 • Oferent przedstawi wykaz co najmniej 3 wykonanych usług agrotechnicznych o podobnym zakresie wraz z wskazaniem ich adresatów oraz załączonymi referencjami.
Warunki zmiany umowy.
 • Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie podpisanej z Zlecającym umowy –zlecenia na wykonanie usługi obejmującej zadania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie pod warunkiem:
 • wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń, których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności : stany nadzwyczajne i klęski żywiołowe w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 • W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wprowadzenia zmian warunków dofinansowania operacji przez ARiMR w Warszawie.
 • W przypadku konieczności wprowadzenia zmiantreści umowy, wzajemnie przez strony uzgodnionych i zaakceptowanych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 • CV Oferenta
 • Wykaz zrealizowanych 3 podobnych usług
Ocena oferty – opis sposobu przyznania punktacji

Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego dokonanie wyboru oferty.

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
(Cena brutto oferty najtańszej)/(Cena brutto oferty badanej)∙100=ilość punktów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt.)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę ( liczbę punktów).
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:

 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 • zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
 • zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez nie dokonanie wyboru oferenta.
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane Oferenta oraz posiadać stosowne podpisy Oferenta Złożona oferta powinna obejmować;

 • datę sporządzenia oferty
 • termin ważności oferty
 • cenę brutto oraz cenę netto wyrażoną w PLN
 • sposób i termin płatności
 • oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu oraz CV Oferenta
Wykluczenia
 • Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z P.W. lechpol Sp. z o.o oraz innymi członkami Konsorcjum Moja Soja.
 • Zamawiający odrzuci ofert, jeżeli:
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu Ofertowym oraz w dokumentach potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 • ofertę złożoną po wskazanym terminie
 • ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający – beneficjent
Lider Konsorcjum Moja Soja
P.W. lechpol Sp. z o.o
Ul. Jana Pawła II 36, 89 -200 Szubin.

Dodaj komentarz