Wyniki postępowania ofertowego: ,,Świadczenie usług agrotechnicznych w ramach porównawczo – testowych upraw poletkowych soi”

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta w dniu 24.08. 2018 r. firmy  Eurofins  Agroscience Services ul. Parkowa 6,  64-530  Kaźmierz.  Powodem odrzucenia oferty była niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego.