POLETKOWE UPRAWY SOI

Firma Lechpol – lider Konsorcjum  ,,Moja  Soja’’ dn.  04. czerwca 2019 r. gościła właściciela firmy z Wielkiej Brytanii, produkującej inokulant (zaprawę nasion) stosowany w uprawie soi, Pana Dr. Bruce Knight oraz dr. inż. Ryszarda Bandurowskiego.

Celem wizyty była ocena skuteczności preparatu – zaprawy nasion soi LIQUIFiX MC – TM Glycine zastosowanego na poletkach testowych prowadzonych  przez firmę Lechpol w ramach projektu ,,Soja w województwach kujawsko – pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”, w miejscowości Tupadły.

W spotkaniu ze strony firmy Lechpol uczestniczyli: Prezes Lechpol Eugeniusz Taraska oraz dyrektorzy działów związanych z uprawami polowymi i poletkowymi: Szymon  Taraska,  Ireneusz  Kalka,  Wojciech Raatz.

Prezentacji dotychczasowych efektów zastosowanego w soi  inokulanta na uprawach poletkowych dokonał prowadzący poletkowe uprawy, agronom Jakub  Fifer. W spotkaniu uczestniczył również kierownik realizowanej w ramach PROW operacji  Andrzej Bąk.

Zarówno podczas rozmów w siedzibie firmy Lechpol w Szubinie jak i podczas lustracji upraw poletkowych w Tupadłach dokonano oceny dotychczasowych efektów  zastosowanych w bieżącym roku inokulantów , jak również omówiono możliwości współpracy w tym zakresie w przyszłości.

Testowanie dotychczas nie stosowanego w Polsce preparatu w uprawie soi ma na celu weryfikację jego przydatności w konkretnych warunkach klimatyczno – glebowych pod kątem wpływu na wzrost plonu nasion soi a tym samym uzyskany  przez rolnika efekt ekonomiczny. Ostateczne, poletkowe wyniki zostaną opublikowane po zbiorach,  w opracowaniu podsumowującym plony poszczególnych odmian soi.

Andrzej Bąk

Konferencja Agri Innovation Summit 2019

Normandia – Lisieux, Francja

 

Kolejny szczyt AGRI Innonation odbył się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Lisieux i był współorganizowany przez francuskie ministerstwo rolnictwa i żywności, stowarzyszenie Régions de France, region Normandii, sieć EPI-AGRI i Komisję Europejską. Zgromadził ponad 300 przedstawicieli projektów EIP-AGRI z całej Europy, a także lokalnych uczestników programów i ekspertów.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy  Lechpol – lidera konsorcjum ,,Moja Soja‘’ – kierownik operacji Andrzej Bąk.

Konsorcjum aktualnie realizujące projekt: ,,Soja w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” była jedną z grup EPI zaangażowanych w stosowanie w rolnictwie innowacyjnych rozwiązań.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń płynących z interaktywnych podejść promowanych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji EIP-AGRI

Uczestnicy spotkania skupili się między innymi na wkładzie europejskiego partnerstwa innowacyjnego w rozwoju produktywności i zrównoważonego rolnictwa oraz jego roli w przechodzeniu na agroekologię.

Podczas dyskusji panelowych, warsztatów oraz wizyt w terenie, omówiono i zanalizowano różne zagadnienia, między innymi takie jak:

  • systemy produkcyjne umożliwiające zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • integracja agroekologii w łańcuchu wartości
  • zmniejszenie nakładów w celu zwiększenia autonomii gospodarstw
  • wspieranie wymiany wiedzy, współtworzenie i rozpowszechnianie innowacji na wszystkich poziomach

Podczas seminarium prezentowane były projekty realizowane w różnych europejskich krajach. Stanowiły one przedmiot prezentacji oraz analizy efektywności ich oddziaływania zarówno na realizujące je gospodarstwa rolne jak i możliwości upowszechnienia w danym kraju i poza jego granicami.

Konferencja poza możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych rozwiązań była dla uczestników szansą nawiązania kontaktów mogących stanowić podstawę długofalowej współpracy na rzecz proekologicznego, innowacyjnego rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

Andrzej  Bąk